ΣΩΤΗΡΑ
'Aνω ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αρχική | Επικοινωνία | Χάρτης | Ο Καιρός | Facebook 1 | Facebook 2     
Φωτογραφίες 
Η Σωτήρα
1900 - 1944
1945 - 1990
1991 - 2013 
 • Το χωριό μας
 • Εκδηλώσεις
 • Σωτηριώτες
 • Εκδρομές
 • Θρησκευτικές
 • Τοπία
 • Πάσχα στο χωριό
 • Video
 • Αύγουστος 2016


  Σύλλογοι Σωτηριωτών 

  Ελλάδας
 • Ανακοινώσεις
 • Δελτία τύπου
 • Σωτηριώτες
 • Κοπή πίτας
 • Εκδρομές

 • Αμερικής


  Νέα 
 • Από το Χωριό

  `Aρθρα 
 • Για το Χωριό
 • Διάφορα

  Δραστηριότητες 
 • Συλλόγων
 • Ημερολόγια


  Ιστορία 
 • Διάφορα
 • Πρόσωπα

  Βιβλία 
 • Κ. Κουλίδας
 • Β. Βάσσος

  Με τον φακό 
 • του Β.Παππάς

  Audio 
 • Ράδιο Δρόπολης
 • Studio 955 Ήπειρος
 • Kleisari Radio Byllis
 • Ράδιο Ηπειρος 94.5


  Επιχειρήσεις 
 • Συγχωριανών
 • Διάφορες


 •  

  Σε αορίστου χρόνου η ισχύς των Ταυτότητων Ομογενούς - Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Δείτε την απόφαση


  Αθήνα, 1-12-2012

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Όπως είχε ανακοινωθεί και προ ολίγων ημερών, οι υπουργοί ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των γραφειοκρατικών εμποδίων, που συνδέονται με την παραμονή των ομογενών στην Ελλάδα, αλλά και η διευκόλυνσή τους στη διαδικασία απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από όσους το επιθυμούν, αποφάσισαν τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας Ομογενούς που σήμερα είναι δεκαετούς διάρκειας να μετατραπούν αυτομάτως σε αορίστου ισχύος. Ακολουθεί η σχετική απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.1975/1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127).

  3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34)

  4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Κ. 1030/2002 της 13-06-2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157 της 15-06-2002) και το παράρτημά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 380/2008 του Συμβουλίου της 18-04-2008 (Ε.Ε. L 115/1 της 18-04-2008).

  5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

  6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160).

  7. Τις διατάξεις του Π.Δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213) και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄194).

  8. Την υπ΄ αριθμ. Υ 48 από 9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

  9. Την υπ΄ αριθμ. Υ39/04-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου» (Β΄2091).

  10. Την υπ΄ αριθ. Υ.Α. 14362/20/18.07.2012 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ν. Παναγιωτόπουλο» (Β΄ 2166).

  11. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2012 ύψους εξήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων (61.500) ευρώ για την κατασκευή μήτρας ολογραφικής μεμβράνης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει κατ΄ ισομοιρία το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0896 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουρ­γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ το ήμισυ της δαπάνης αυτής θα μεταφερθεί στον Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» από τον ΚΑΕ 3299 του Ε.Φ. 07-110 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δαπάνες έκδοσης των Α.Δ.Ε.Τ. και Ε.Δ.Τ.Ο., για το τρέχον έτος ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ θα αντιμετωπιστούν από τις πι­στώσεις του ΚΑΕ 0843 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ η ίδια δαπάνη για τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζεται από τις σχετικές πιστώσεις των Π/Υ εξόδων των αντίστοιχων ετών που θα εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών για το σκοπό αυτό.

  12. Την από 14-11-2012, βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίζουμε:

  Αρθρο 1

  Δικαιούμενα πρόσωπα και αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ.


  1. Στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και στα τέκνα τους, που διαμένουν στην Ελλάδα, χορηγείται μετά από αίτησή τους Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο), αόριστης διάρκειας και `Αδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Κ. 1030/2002 της 13-06-2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύος έως δέκα ετών, με την μορφή αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1. Η διάρκεια ισχύος της Α.Δ.Ε.Τ. ορίζεται σε (3) έτη για τους ανηλίκους και σε (8) μήνες σε όσους η λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη. Δεν θεωρούνται ότι διαμένουν στην Ελλάδα, πρόσωπα τα οποία ασκούν καθήκοντα δημοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου άλλης χώρας και για όσο χρόνο διαρκεί η ιδιότητά τους αυτή.

  2. Τη χορήγηση των εγγράφων του παρόντος άρθρου, δικαιούνται και:

  α. Οι αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και τα αλλοδαπά ανήλικα τέκνα τους από προηγούμενο γάμο, των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα.

  β. Οι εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών.

  3. Ως υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Αστυνομικών Διευθύνσεων.

  4. Ως υπηρεσίες λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων των ενδιαφερομένων ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα οικεία Γραφεία Διαβατηρίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Αστυνομικών Διευθύνσεων.  Αρθρο 2

  Προϋποθέσεις χορήγησης -Απαιτούμενα δικαιολογητικά


  1. Για τη χορήγηση των εγγράφων του άρθρου 1, ο αιτών απαιτείται να κατέχει, κατά περίπτωση:

  α. Ομογενείς:

  αα. Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο αλβανικών αρχών σε ισχύ.

  ββ. Ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου, από την αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας στο εξωτερικό ή άλλο επίσημο έγγραφο ελληνικών αρχών, με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη παραμονή στη χώρα μας (πλην του ελεύθερου τριμήνου).

  γγ. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά αλβανικών αρχών:

  Πιστοποιητικό γέννησης αλβανικών αρχών.

  Πιστοποιητικό γάμου αλβανικών αρχών.

  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλβανικών αρχών, τόσο του ιδίου, όσο και της πατρικής του οικογένειας.

  δδ. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

  εε. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών. στστ. Παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ, σύμφωνα με την παρ. 4. β. Ανήλικο τέκνο ομογενούς:

  αα. Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο αλβανικών αρχών σε ισχύ.

  ββ. Ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του ομογενούς γονέα. Προκειμένου για τέκνα, τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η κατοχή ειδικής προξενικής θεώρησης εισόδου.

  γγ. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά αλβανικών αρχών: Πιστοποιητικό γέννησης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση με τον ομογενή.

  δδ. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

  εε. Προκειμένου περί θετών ή αναγνωρισμένων τέκνων, απαιτείται η προσκόμιση πράξεων των αρμόδιων ελληνικών αρχών ή Δικαστηρίων. στστ. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.

  ζζ. Παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ, σύμφωνα με την παρ. 4.

  γ. Αλλοδαπός σύζυγος ομογενούς:

  αα. Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ.

  ββ. Ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου, από την αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας στο εξωτερικό ή άλλο επίσημο έγγραφο ελληνικών αρχών, με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη παραμονή στη χώρα μας (πλην του ελεύθερου τριμήνου).

  γγ. Πιστοποιητικά γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλβανικών αρχών.

  δδ. Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται η μη λύση του γάμου με τον ομογενή σύζυγο.

  εε. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. στστ. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.

  ζζ. Παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ, σύμφωνα με την παρ. 4.

  δ. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του:

  αα. Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ.

  ββ. Ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου, από την αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας στο εξωτερικό ή άλλο επίσημο έγγραφο ελληνικών αρχών, με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη παραμονή στη χώρα μας (πλην του ελεύθερου τριμήνου).

  γγ. Πιστοποιητικό γέννησης.

  δδ. Κάθε άλλο επίσημο έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός γονέας, έχει τη γονική μέριμνά του.

  εε. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. στστ. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.

  ζζ. Παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ, σύμφωνα με την παρ. 4.

  ε. Χήρος/α ομογενούς:

  αα. Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ.

  ββ. Αντίγραφο κατεχομένου Ε.Δ.Τ.Ο, ως αλλοδαπός σύζυγος ομογενούς ή αντίγραφο Ε.Δ.Τ.Ο του αποθανόντος ομογενούς συζύγου ή των τέκνων αυτού.

  γγ. Ληξιαρχική πράξη γάμου, για την απόδειξη της σχέσης.

  δδ. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

  εε. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών. στστ. Παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ, σύμφωνα με την παρ. 4.

  2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, απαιτείται να είναι πρωτότυπα και πρόσφατης έκδοσης, η οποία να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και υποβάλλονται, νομίμως επικυρωμένα, από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, τόσο στο πρωτότυπο, όσο και σε επίσημη μετάφραση.

  3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έκδοσης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ., καταβάλλονται από τον αιτούντα, τα ανα­λογούντα τέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  4. Το αντίτιμο της Α.Δ.Ε.Τ. καθορίζεται σε δέκα έξι ευρώ (16,00) ευρώ. Το ποσό αυτό εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 3829 «Λοιπά ειδικά έσοδα» του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας (Ειδικός Φορέας 43-110 Ελληνική Αστυνομία) με παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης των Δ.Ο.Υ.  Αρθρο 3


  Διαδικασία χορήγησης


  1. Οι Υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 1, έπειτα από έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, χορηγούν στον αιτούντα την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 βεβαίω­ση κατάθεσης δικαιολογητικών. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για έξι (6) μήνες και παρατείνεται ισόχρονα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος.

  2. α. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 έγγραφα, χορηγούνται ύστερα από γνωμοδότηση που εκδίδεται από τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας εξέτασης του αιτήματος, η οποία αποτελείται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο υφιστάμενο του Διοικητή και δύο (2) βαθμοφόρους της ίδιας Υπηρεσίας. Ο ενδιαφερόμενος καλείται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής αυτής προσκομίζοντας και τυχόν πρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητά του ως ομογενούς. Σε περίπτωση που από τη συνέντευξη υφίστανται βάσιμα στοιχεία από τα οποία αμφισβητείται η ιδιότητά του ως ομογενούς, η σχετική γνωμοδότηση της εν λόγω Επιτροπής με αντίγραφα της αίτησης και της λοιπής αλληλογραφίας, διαβιβάζονται στην, κατά την παράγραφο 3, αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ομογενών, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά.

  β. Ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ομογενών καλείται να εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας τυχόν πρόσθετα στοιχεία. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανιστεί, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

  3. Συγκροτούνται Ειδικές Επιτροπές Ομογενών ως εξής:

  α. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Αθηνών, με έδρα το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Αθηνών και Δυτικής Αττικής.

  β. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Βορειοανατολικής Αττικής, με έδρα το Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, Λαυρίου καθώς και στις υφιστάμενες υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

  γ. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Πειραιά, με έδρα το Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Πειραιά και Νοτιοανατολικής Αττικής καθώς και στις υφιστάμενες υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

  δ. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Θεσσαλονίκης, με έδρα την Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις υφιστάμενες υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

  4. Κάθε Ειδική Επιτροπή Ομογενών αποτελείται από έναν ανώτερο Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ως πρόεδρο και από έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλη. Τα μέλη των Επιτροπών υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τους οικείους Υπουργούς. Ο γραμματέας της Επιτροπής, επιλέγεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας της έδρας της. Οι Επιτροπές συγκροτούνται, με τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

  5. Ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Ομογενών υποβάλλει επαρκώς αιτιολογημένη γνωμοδότηση με τη λοιπή αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν.1975/1991 (Α΄ 184) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.3320/2005 (Α΄ 48). Η απόφαση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για την κοινοποίησή της με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο και τις λοιπές κατά περίπτωση ενέργειες.

  6. Κατά της απόφασης της ανωτέρω παραγράφου, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής εντός 30 ημερών ενώπιον του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η προσφυγή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος Υπηρεσία, η οποία τη διαβιβάζει, με την υπόλοιπη αλληλογραφία στην Ειδική Επιτροπή Ομογενών που γνωμοδότησε αρχικά, προκειμένου να γνω­μοδοτήσει εκ νέου, για την ομογενειακή ιδιότητα του προσφεύγοντος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει την προσφυγή με τη νέα γνωμοδότηση και τη υπόλοιπη αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της προσφυγής εντός της προθεσμίας των 30 ημερών η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης απορρίπτει το αίτημα για χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο και της Α.Δ.Ε.Τ. με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και στην οποία ενσωματώνεται και η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 3907/2011 απόφαση επιστροφής. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, να ασκήσει αίτηση θεραπείας ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας έκδοσης είτε προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή Αλλοδαπών, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά εντός 30 ημερών. Με την άσκηση της αίτησης θεραπείας ή της προσφυγής και μέχρι την εξέταση αυτής, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η Ειδική Βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 10. Πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο ενδιαφερόμενος καλείται με έγγραφο, που επιδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία, να καταθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 και του άρθρου 20 του Συντάγματος.

  7. Οι Υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 1 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και εφόσον αποφασισθεί η χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο. και της Α.Δ.Ε.Τ. διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης χορήγησης και παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στις Υπηρεσίες της παρ. 4 του ιδίου άρθρου για να υποβληθούν σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων θεωρείται παραίτηση από την αίτηση χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ..

  8. Οι Υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 1 λαμβάνουν και κρυπτογραφούν τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χειρών του αιτούντος, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών που απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.

  9. Τα πρόσωπα που αδυνατούν πλήρως να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν μαζί με τα δικαιο­λογητικά της παρ. 1 του άρθρου 2 ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση με το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα πρόσωπα που αδυνατούν μόνιμα να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση.

  10. Αν ο αιτών αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας, λόγω μόνιμης φυσικής αναπηρίας ή μακροχρόνιας ασθένειας, αυτά δύναται να λαμβάνονται από κινητές μονάδες λήψης αποτυπωμάτων που συγκροτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.4018/2011 (Α΄215).

  11. Μετά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων οι Υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 1 αποστέλλουν με την διαδικασία της ταχυμεταφοράς στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της Α.Δ.Ε.Τ. και του Ε.Δ.Τ.Ο. που τους διαβιβάσθηκε σύμφωνα με την παρ. 7, την κρυπτογραφημένη σελίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

  12. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στην εκτύπωση της Α.Δ.Ε.Τ. και τη διαβιβάζει με την ίδια διαδικασία, μέσω των Υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 1, στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Ακολούθως, καταστρέφει την κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά αποτυπώματα καθώς και το αντίγραφο της απόφασης χορήγησής της Α.Δ.Ε.Τ. και του Ε.Δ.Τ.Ο., σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τα διαβατήρια διαδικασία.  Αρθρο 4


  Διαδικασία ανανέωσης της Α.Δ.Ε.Τ.


  1. Για την ανανέωση και της Α.Δ.Ε.Τ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση και μία φωτογραφία του, ιδίου τύπου και τεχνικών προδιαγραφών με τις ισχύουσες για τα διαβατήρια των Ελλήνων πολιτών και προσκομίζει διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ καθώς και το κατεχόμενο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ.. Προκειμένου περί αλλοδαπού συζύγου ομογενούς, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η μη λύση ή ακύρωση του γάμου με τον ομογενή σύζυγο.

  2. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την λήξη της ισχύος της Α.Δ.Ε.Τ.. Η υποβολή της αίτησης μετά την λήξη ισχύος των ως άνω εγγράφων εξετάζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, χωρίς να απαιτείται η κατοχή Προξενικής Θεώρησης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ανανέωσης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών που προβλέπεται στο άρθρο 11.

  3. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 και των παρ. 7 έως και 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση της ανανέωσης και Α.Δ.Ε.Τ.  Αρθρο 5


  Αμφισβήτηση της ομογενειακής ιδιότητας


  Κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ των οποίων αμφισβητείται η ομογενειακή ιδιότητα σύμφωνα με βάσιμα στοιχεία παραπέμπονται με αιτιολογημένο έγγραφο της Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 1 στην οικεία Ειδική Επιτροπή Ομογενών της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 2 έως 6 του ιδίου άρθρου.  Αρθρο 6


  Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ και ανάκληση χορηγηθέντων ομοίων


  1. Η αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης, απορρίπτει το αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση του Ε.Δ.Τ.Ο και της Α.Δ.Ε.Τ ή ανακαλεί και αφαιρεί αυτά, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2, με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό. Στην απόφαση απόρριψης αιτήματος χορήγησης, ανανέωσης ή στην απόφαση ανάκλησης Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής ( άρθρο 21 παρ. 1 Ν.3907/2011 , Α΄ 7). Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, να ασκήσει αίτηση θεραπείας ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας έκδοσης είτε προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Αστυνομικού Διευ­θυντή ή Διευθυντή Αλλοδαπών, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά εντός 30 ημερών. Με την άσκηση της αίτησης θεραπείας ή της προσφυγής και μέχρι την εξέταση αυτής, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η Ειδική Βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 10.

  2. α. Μετά από αιτιολογημένη απόφαση, η οποία επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό, δεν χορηγείται και δεν ανανεώνεται Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. σε άτομα σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης και ιδίως σε άτομα που έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για πλημμέλημα που τελέστηκε με δόλο και επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Στην απόφαση απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής (άρθρο 21 παρ. 1 N.3907/2011, Α΄ 7). Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, να ασκήσει αίτηση θεραπείας ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας έκδοσης είτε προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή Αλλοδαπών, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά εντός 30 ημερών. Με την άσκηση της προσφυγής και μέχρι την εξέταση αυτής, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η Ειδική Βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 10.

  β. Το Ε.Δ.Τ.Ο και η Α.Δ.Ε.Τ, ανακαλούνται και αφαιρούνται από τα πρόσωπα στα οποία χορηγήθηκαν, για τους λόγους της περίπτωσης α΄, με αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας έκδοσης τους, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό. Στην απόφαση ανάκλησης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής ( άρθρο 21 παρ. 1 Ν.3907/2011 , Α΄ 7). Κατά της απόφασης ανάκλησης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός 10 ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει αίτηση θεραπείας ενώπιον του Διευθυντή της κατά τόπο αρμοδίας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών είτε προσφυγή, ενώπιον του, κατά τόπο, αρμοδίου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά εντός 30 ημερών.

  γ. Σε περίπτωση καταδίκης για πλημμέλημα το κώλυμα για τη χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο. ή τη χορήγηση - ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ. της περίπτωσης α΄ αίρεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκτιση με οποιονδήποτε τρόπο της επιβληθείσας ποινής.

  3. Το Ε.Δ.Τ.Ο. και η Α.Δ.Ε.Τ. ανακαλούνται στην περίπτωση που ο κάτοχος του ενήργησε πράξεις προς όφελος αλλοδαπού κράτους, ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα ομογενούς ή/και αντίθετες προς τα συμφέροντα της Ελλάδος.

  4. Πριν την ανάκληση των ως άνω τίτλων, οι κάτοχοι αυτών καλούνται με έγγραφο, που επιδίδεται με αποδεικτικό από την αρμόδια Υπηρεσία, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 και του άρθρου 20 του Συντάγματος.

  5. Κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, των οποίων τα εν λόγω έγγραφα ανακλήθηκαν για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων συνεπεία υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, εφόσον επακολούθησε τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, μπορούν να αιτηθούν εκ νέου τη χορήγησή τους χωρίς να απαιτείται η υποβολή Ειδικής Προξενικής Θεώρησης.  Αρθρο 7


  Απώλεια - κλοπή - φθορά - αλλαγή στοιχείων


  1. Το Ε.Δ.Τ.Ο. και η Α.Δ.Ε.Τ. αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων τους. Η διάρκεια ισχύος των νέων εγγράφων ταυτίζεται με ισχύ των προηγουμένων. Για την αντικατάσταση των εν λόγω εγγράφων καταβάλλονται από τον αιτούντα τα προβλεπόμενα, στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 τέλη και παράβολα. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5, μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ., είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί επί του διαβατηρίου του ή του ισοδυνάμου ταξιδιωτικού εγγράφου του από τις αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές. Η δήλωση του ενδιαφερομένου για μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας του στο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ. συνοδεύεται και από τα σχετικά επίσημα έγγραφα - πιστοποιητικά και αποφάσεις της αλλοδαπής Αρχής, νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.  Αρθρο 8


  Δικαιώματα κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ., Ειδικής Βεβαίωσης του άρθρου 10 και Βεβαίωσης Κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11


  1. Το Ε.Δ.Τ.Ο. πιστοποιεί την ιδιότητα του κατόχου του ως ομογενούς, με την επιφύλαξη αλλοδαπού συζύγου ή αλλοδαπών τέκνων. Ο κάτοχος του έχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

  2. Ο κάτοχος Α.Δ.Ε.Τ. έχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

  3. Ο κάτοχος του Ε.Δ.Τ.Ο. ή της Α.Δ.Ε.Τ. μπορεί, βάσει του τίτλου αυτού καθώς και ενός ταξιδιωτικού εγγράφου, η ισχύς των οποίων δεν έχει λήξει, να κυκλοφορεί ελεύθερα μέχρι και τρεις (3) μήνες ανά εξάμηνο στην επικράτεια των συμβαλλόμενων Χωρών Σένγκεν (SCHENGEN), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 στοιχεία α, γ και ε του Κανονισμού 562/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 και δεν περιλαμβάνεται στους Εθνικούς καταλόγους ανεπιθυμήτων του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 της Σύμβασης Εφαρμογής Σένγκεν (Ν. 2514/1997, Α΄ 140/1997), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Ε.Κ 265/10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010.

  4. Η ειδική βεβαίωση του άρθρου 10 και η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11 παρέχουν στον κάτοχό τους προσωρινό δικαίωμα νόμιμης παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, για όσο χρόνο ισχύουν.

  5. Το Ε.Δ.Τ.Ο., η Α.Δ.Ε.Τ., η ειδική βεβαίωση του άρθρου 10 και η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11 ισχύουν για ολόκληρη την επικράτεια.  Αρθρο 9


  Υποχρεώσεις


  1. Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται ο ίδιος για την υποβολή της αίτησης χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. και Ε.Δ.Τ.Ο και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης υποβολής:

  α. Οι ανήλικοι, οι οποίοι δηλώνονται από τους γονείς ή από τους έχοντες τη γονική μέριμνα.

  β. Τα άτομα που αδυνατούν αποδεδειγμένα να παρουσιαστούν λόγω αναπηρίας ή μακροχρόνιας ασθενείας, οι οποίοι δηλώνονται από το πρόσωπο, που τους παρέχει διαμονή στη χώρα, μετά από ειδική, προς τούτο, εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

  2. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται:

  α. να δηλώνει στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 1 παρ. 3:

  αα. κάθε μεταβολή της διεύθυνσης διαμονής του,

  ββ. κάθε διόρθωση ή μεταβολή της αστικής του κατάστασης και ιδίως την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη ή λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου,

  γγ. την κλοπή, φθορά, καταστροφή, απώλεια, ανανέωση ή αλλαγή του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου του,

  δδ. την κλοπή, φθορά, καταστροφή ή απώλεια των εγγράφων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
  Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα, αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός.

  β. να παραδίδει στις αρμόδιες αρχές:

  αα. την ειδική βεβαίωση του άρθρου 10, μετά τη λήξη της ισχύος της, καθώς και στην περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης θεραπείας ή της προσφυγής ή επί της αιτήσεως ακυρώσεως

  ββ. τη βεβαίωση του άρθρου 11 κατά την παραλαβή των αιτούμενων εγγράφων ή μετά τη λήξη της ισχύος της,

  γγ. τα κατεχόμενα σε ισχύ Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. σε περίπτωση ανάκλησης τους ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

  3. Με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 91 του Ν.3386/2005 , ως ισχύει, υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν.3907/2011, οι υπήκοοι Αλβανίας και τα μέλη οικογενειών τους, οι οποίοι:

  α. δεν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ., εντός του χρόνου ισχύος της Προξενικής Θεώρησης εισόδου.

  β. δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 και στο άρθρο 3 παρ. 6, προσφυγές,

  γ. δεν έλαβαν προσωρινές διαταγές αναστολής από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια ή οι σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως απορρίφθηκαν από αυτά,

  δ. δεν υπέβαλαν νέα αιτήματα χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης ή τα αιτήματα και οι σχετικές προσφυγές απερρίφθησαν από την αρμόδια αρχή.  Αρθρο 10


  Χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης


  1. Οι υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 1 χορηγούν Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής στα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αναστολής ή προσωρινής διαταγής αναστολής των διοικητικών πράξεων που αφορούν την απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, είτε ανάκληση χορηγηθέντων ομοίων, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου επί της προσωρινής αναστολής ή προσωρινής διαταγής.

  2. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται και στις περιπτώσεις που έχει απορριφθεί το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ή έχει ανακληθεί το Ε.Δ.Τ.Ο και η Α.Δ.Ε.Τ για τους ίδιους λόγους και μέχρι την εξέταση της αίτησης θεραπείας ή προσφυγής από το αρμόδιο όργανο. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται από τις ως άνω Υπηρεσίες και σε όσους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης κατά διαστήματα στον ανακριτή ή άλλη αρχή (άρθρο 282 Κ.Π.Δ.) ή της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα ή αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα και για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι όροι αυτοί.

  3. Η διάρκεια της ειδικής βεβαίωσης είναι εξάμηνη, ανανεώνεται ισόχρονα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής ή της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως και με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της προσφυγής ή επί της αιτήσεως ακυρώσεως, αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται.

  4. Σε περίπτωση χορήγησης της ειδικής βεβαίωσης αφαιρούνται τα κατεχόμενα σε ισχύ Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ..  Αρθρο 11


  Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών


  1. Στους πολίτες Αλβανίας και τα μέλη των οικογενειών τους που αιτούνται την χορήγηση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματός τους, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών.

  2. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στον ενδιαφερόμενο για όσο χρόνο διαρκεί η εξέταση της προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 6 μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματος, ισχύει για έξι μήνες και παρατείνεται ισόχρονα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος.  Αρθρο 12


  Τακτοποίηση ομογενών και μελών οικογενειών τους, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα προ του έτους 1990


  1. Ομογενείς που έχουν ή είχαν την αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990 και είναι κάτοχοι Δελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού, έστω και αν η ισχύς του έχει λήξει, καθώς και τα τέκνα αυτών, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, τη χορήγηση ή την ανανέωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 εγγράφων, με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  α. Έξι (6) πρόσφατων φωτογραφιών, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

  β. Μίας (1) πρόσφατης φωτογραφίας ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.

  γ. Παραβόλου ή διπλότυπου είσπραξης ΔΟΥ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2.

  2. Τα ίδια έγγραφα, δικαιούνται και οι αλλοδαποί σύζυγοι αυτών.  Αρθρο 13


  Περιεχόμενο ενδείξεων Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ.


  1. Στο Ε.Δ.Τ.Ο. αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ο α/α αριθμός του οικείου βιβλίου που τηρεί η υπηρεσία έκδοσης, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της ισχύος του δελτίου αυτού, η εκδούσα αρχή και επικολλάται φωτογραφία του κατόχου. Τα στοιχεία αυτά εγγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες πλην της εκδούσας αρχής και της ιθαγένειας που αναγράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμο μετεγγράφεται στο Ε.Δ.Τ.Ο. και με ελληνικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743, που καθορίζεται από την υπ. αριθ. ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167/28-9-1983 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β΄ 579). Αν ο τόπος γέννησης του δικαιούμενου προσώπου ανήκει στην ελληνική επικράτεια αναγράφεται μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες.

  2. Στην Α.Δ.Ε.Τ. αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ιθαγένεια, ο αριθμός της Α.Δ.Ε.Τ., η εκδούσα αρχή, ο τόπος έκδοσης καθώς και οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της ισχύος της. Τα στοιχεία αυτά εγγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες πλην της εκδούσας αρχής, του τόπου έκδοσης και της ένδειξης «άδεια διαμονής» που αναγράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες. Για τον προσδιορισμό της ιδιότητας του κατόχου ως ομογενούς, αλλογενούς συζύγου ομογενούς, τέκνου ομογενούς, χήρας/χήρου ομογενούς και ανήλικου τέκνου αλλοδαπού συζύγου ομογενούς από προηγούμενο γάμο του, στο έντυπο της Α.Δ.Ε.Τ. αναγράφονται αντίστοιχα οι όροι «alien of greek descent», «spouse of an alien of greek descent», «child of an alien of greek descent», «widower of an alien of greek descent» και «child of the spouse of an alien of greek descent».

  3. Στην Α.Δ.Ε.Τ. τίθεται η ένδειξη «άδεια διαμονής» και περιλαμβάνεται εκτυπωμένη η φωτογραφία του κατόχου και η υπογραφή του, εφόσον αυτός είναι άνω των δώδεκα ετών καθώς και ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του κατόχου, τα στοιχεία που αναγράφονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη και τα δακτυλικά αποτυπώματα, υπό μορφή που εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα. Στις Α.Δ.Ε.Τ. που χορηγούνται σε ανηλίκους κάτω των έξι (6) ετών καθώς και σε πρόσωπα για τα οποία δεν είναι δυνατή μόνιμα ή προσωρινά η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, το ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης περιέχει μόνο τη φωτογραφία και τα στοιχεία που αναφέρονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Σε περίπτωση ενηλίκου ο οποίος αδυνατεί να υπογράψει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η αίτηση υπογράφονται από ένα μάρτυρα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

  4. Στην ειδική βεβαίωση του άρθρου 10 και στην βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11 αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια, η εκδούσα αρχή, ο αριθμός βιβλίου, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της ισχύος της, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου και επικολλάται φωτογραφία του κατόχου.  Αρθρο 14


  Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις


  1. Τα Ε.Δ.Τ.Ο. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης μετατρέπονται σε αόριστης διάρκειας, ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν.

  2. Οι Α.Δ.Ε.Τ. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καθώς και οι βεβαιώσεις των άρθρων 10 και 11, διατηρούν την ισχύ τους έως την ημερομηνία λήξης τους και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

  3. Οι Α.Δ.Ε.Τ. εξακολουθούν να εκδίδονται υπό την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας μέχρι να καταστεί τεχνικά εφικτή η έκδοση τους υπό την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1.  Αρθρο 15


  Καταργούμενες Διατάξεις


  Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης, καταργείται η υπ΄ αριθμ. 4000/3/10-ξζ΄ από 14-5-2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 665/17-5-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4000/3/10-ο΄ από 14-12-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2823/14-12-2011), εκτός του άρθρου 14 αυτής.  Αρθρο 16


  Έναρξη ισχύος


  Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Πίσο στα `Αρθρα